Tovar bol pridaný do košíka

Dodacie a platobné podmienky | jar

Vážení zákazníci,
na tejto stránke nájdete všetky dôležité informácie týkajúce sa podmienok dodávania objednávok.

Dodacie  podmienky / jar    

1.  Vzhľadom na charakter ponúkaného sortimentu (rastlinný materiál), u ktorého  expedovanie objednávok predávajúcim závisí od vegetačného obdobia konkrétneho rastlinného materiálu,  ovplyvneného predovšetkým poveternostnými podmienkami, je  bežný termín expedície v každom kalendárnom roku od 15.03. do 31.05. pre jednotlivý rastlinný materiál nasledovný :

Od februára:

Sortiment semien.

Od marca:
cibuloviny, jahody, trvalky. ruže, ovocné stromy, kríky, okrasné dreviny, živé ploty, popínavé rastliny a pokryvné rastliny.

V priebehu apríla-mája:
balkónové rastliny, črepníkové rastliny, balkónové ovocie, izbové rastliny.

2. Predávajúci sa zaväzuje  dodať tovar kupujúcemu v bežnom  termíne expedície uvedenom v bode 1  do 14 dní od potvrdenia objednávky, v prípade, že tovar nie je skladom, do 28 dní od potvrdenia objednávky. V prípade prijatia objednávky mimo bežného termínu expedície uvedeného v bode 1 predávajúci  a kupujúci sa písomne dohodnú na  termíne dodania.

3. Vo výnimočných prípadoch (výpadok v dodávke, príp. iná mimoriadna okolnosť) predávajúci zašle po dohode s kupujúcim  náhradný tovar v rovnakej, prípadne vyššej hodnote.

4. Predávajúci, resp. jeho zástupca je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru aj pred uplynutím lehoty na dodanie tovaru dohodnutej v kúpnej zmluve.

5. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je dohodnuté v kúpnej zmluve alebo iným spôsobom v čase pred doručovaním tovaru (ďalej len „miesto"). Kupujúci je povinný prevziať tovar v časovom rozsahu, ktoré je predávajúcim  a kupujúcim dohodnuté v kúpnej zmluve alebo iným spôsobom v čase pred doručovaním tovaru (ďalej len „časový rozsah").

6. V prípade, ak predávajúci, resp. jeho zástupca dopraví tovar kupujúcemu na miesto a v časovom rozsahu, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru a podpísanie protokolu o zaplatení kúpnej ceny, vrátane nákladov na jeho doručenie, doručení a odovzdaní tovaru. Kupujúci alebo splnomocnená  osoba  na prevzatie tovaru  predloží  kópiu potvrdenia  objednávky.

7. Tovar sa považuje za dodaný a prevzatý okamihom doručenia tovaru kupujúcemu. Doručením tovaru kupujúcemu sa rozumie dodanie tovaru na miesto a v časovom rozsahu, jeho prevzatie kupujúcim alebo splnomocnenou  osobou  a podpísanie protokolu o zaplatení kúpnej ceny, doručení a odovzdaní tovaru kupujúcim, alebo osobou splnomocnenou kupujúcim.

8. Ak bude potrebné dodanie tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste a v časovom rozsahu, alebo v prípade, ak kupujúci bez relevantného dôvodu  neprevezme tovar do .... dní po márnom uplynutí časového rozsahu, vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov  pokusu o neúspešné doručenie tovaru na miesto a v časovom rozsahu.

9. Kupujúci je povinný skontrolovať tovar vrátane  obalu ihneď po doručení v prítomnosti zástupcu predávajúceho. V prípade zistenia existencie vady tovaru či obalu je zástupca predávajúceho povinný umožniť kupujúcemu vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe vady tovaru, ktorého správnosť potvrdí zástupca predávajúceho. Na základe takto vyhotoveného záznamu, doručeného predávajúcemu, môže následne kupujúci odmietnuť prevziať dodaný tovar s vadou, alebo potvrdiť doručenie tovaru s vadou a následne v zmysle Reklamačného poriadku uplatniť reklamáciu vád tovaru u predávajúceho alebo určenej osoby. V prípade, ak kupujúci odmietne prevziať dodaný tovar s vadou, všetky účelne vynaložené náklady na vrátenie tovaru  znáša predávajúci.

10. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v bode 3 týchto dodacích podmienok stornovať objednávku.

Platobné podmienky

1. Platby za dodanie tovaru kupujúci  uhrádza  v EUR, pričom predávajúci vyžaduje  platbu dodania objednaného tovaru vopred bankovým prevodom alebo  na dobierku. Pri platbe na dobierku kupujúci uhrádza sumu za tovar uvedený v elektronickej objednávke pri prevzatí zástupcom predávajúceho (kuriérna služba). O spôsobe platby je spotrebiteľ informovaný  predávajúcim  písomným oznámením alebo  e-mailovou správou, ktorou  potvrdzuje obsah  objednávky.

2.  Okrem kúpnej ceny dodaného tovaru  predávajúci účtuje poplatok za  dodanie tovaru:

a/ rastlinný materiál okrem sortimentu stromov :  5,90 €
b/ sortiment stromov:  7,90 €
c/ kombinovaná dodávka rastliny + sortiment stromov:  7,90 €
d/ sortiment semien (je zasielaný v samostatnej zásielke): 3,90 €

3. V prípade kombinovanej objednávky je možné  na žiadosť kupujúceho objednávku rozdeliť, v takom prípade predávajúci účtuje poplatok za dodanie tovaru zvlášť  za každú dodávku tovaru podľa jej charakteru.


STARKL záhradník s.r.o. 
Tel. 02/45944797, 02/45944897
FAX 02/45944896 
IČO: 31447074 
DIČ: 2020363059 
IČ DPH: SK 20203059 
S.R.O. zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava 1
Oddiel: sro Vložka číslo:12740/B


STARKL záhradník s.r.o. 
Tel. 02/45944797, 02/45944897
FAX 02/45944896 
IČO: 31447074 
DIČ: 2020363059 
IČ DPH: SK 2020363059 
S.R.O. zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava 1
Oddiel: sro Vložka číslo:12740/B


Názov a adresa orgánu dozoru alebo dohľadu, ktorému činnosť poskytovateľa služieb podlieha:

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj 
Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27   
Odbor výkonu dozoru 
tel. č.: 02/ 58272 172; 02/58272 104 
fax č.: 02/ 58272 170

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

 

Čl. 1 Všeobecné ustanovenia

 1.1. Tieto  obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim pri nákupe tovaru v e- obchode starkl.sk.

1.2. Predávajúci: spoločnosť Starkl Záhradník,  s.r.o. so sídlom Senecká cesta 2553, 900 27 Bernolákovo, IČO: 31447074, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Bratislava I, oddiel Sro, Vložka číslo: 12740/B, IČ DPH: 2020363059 (ďalej len "predávajúci").

1.3. Kupujúci: spotrebiteľ, fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba, ktorí svojou objednávkou vstúpili do zmluvného  vzťahu s predávajúcim (ďalej len „spotrebiteľ“ alebo „kupujúci“):

1.4. Tovar: výrobky  v ponuke e- obchodu starkl.sk

1.5. Kontaktné údaje predávajúceho:

Mail:  zahrada@starkl.sk

Telefón: +421/2 / 45944798

Poštová adresa: Senecká cesta 2553, 900 27 Bernolákovo

 

 1.6. Orgánom dozoru alebo dohľadu, ktorému činnosť poskytovateľa služieb podlieha: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27 odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor, tel. č.: 02/ 58272 172, 02/58272 104 fax č.: 02/ 58272 170, e-mail: ba@soi.sk.

1.7.  Zaslaním objednávky na tovar  kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil a  súhlasí s obchodnými podmienkami  e- obchodu starkl.sk, vrátane dodacích a platobných podmienok, s reklamačným poriadkom a s podmienkami spracovávania  osobných údajov kupujúceho.

Čl. 2 Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

2.1. Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy zasiela kupujúci predávajúcemu vo forme vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho,  predmetom ktorej je odplatný prevod vlastníckeho práva k objednanému tovaru  kupujúcim za kúpnu cenu a za podmienok, uvedených v  objednávke (ďalej len „objednávka").

2.2. Prijatá elektronická objednávka je považovaná za návrh kúpnej zmluvy a je záväzná.

2.3.Predávajúci je povinný bezodkladne potvrdiť e-mailovou správou (na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v elektronickej objednávke) obsah elektronickej objednávky kupujúceho  po jej doručení predávajúcemu, inak platí, že k uzavretiu kúpnej zmluvy medzi zmluvnými stranami nedošlo.

2.4 Potvrdenie objednávky obsahuje informáciu o špecifikácii a množstve tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy,  údaje o cene tovaru a spôsobe jej úhrady, nákladoch spojených s dodaním tovaru, termín a spôsob jeho dopravy do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, identifikácia   kupujúceho (meno a priezvisko/obchodný názov,  bydlisko/sídlo, IČO, DIČ, tel. kontakt, e-mail),    údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ číslo zápisu v obchodnom registri a pod.).

 Čl. 3 Práva a povinnosti predávajúceho

3.1. Predávajúci je povinný:

a) dodať kupujúcemu na základe potvrdenia  objednávky do dohodnutého miesta  tovar v dohodnutom množstve, kvalite a lehote, zabaliť ho, alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,

b) odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi SR (návod na použite a údržbu v slovenskom jazyku,  dodací list, resp. daňový doklad).

3.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny  kupujúcim za dodaný tovar.

3.3. Predávajúci nie je povinný objednávku kupujúceho prijať a môže ju zrušiť alebo zrušiť jej časť. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú čiastku kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho bankový účet a k uzatvoreniu kúpnej zmluvy nedôjde.

3.4. V prípade stornovania objednávky kupujúcim vráti predávajúci už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia e-mailu o  stornovaní objednávky kupujúcemu na ním určený účet, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

3.5. V prípade, ak kupujúci v  lehote stanovenej predávajúcim neprijme náhradné plnenie ponúkané predávajúcim, ani nestornuje objednávku, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a v prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, predávajúci je povinný vrátiť už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcemu.

3.6. Predávajúci je povinný uchovávať kúpnopredajnú zmluvu so spotrebiteľom  v elektronickej podobe a na základe písomnej požiadavky spotrebiteľa ju sprístupniť.  

 

 

Čl. 4 Práva a povinnosti kupujúceho

 

4.1 Kupujúci je povinný:

a) prevziať objednaný a dodaný tovar,

b) zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu  vrátane nákladov na dodanie tovaru,

c) potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

4.2. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom s predávajúcim.

Čl. 5 Poučenie spotrebiteľa  o práve na odstúpenie od zmluvy

5.1. V zmysle § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z., v platnom znení, má spotrebiteľ právo  v prípade nákupu tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku  odstúpiť od  kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

5.2. Formulár odstúpenia od zmluvy sa nachádza tu:

ONLINE FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY (SÚBOR NA STIAHNUTIE)

5.3. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď spotrebiteľ alebo ním  určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme tovar.

5.4. Do 14 dní od uplatnenia práva na odstúpenie lehoty  spotrebiteľ zašle  tovar na  adresu predávajúceho Starkl Záhradník, s.r.o., Senecká cesta 2553, 900 27 Bernolákovo. Lehota je zachovaná, ak tovar zašle spotrebiteľ na prepravu  najneskôr  posledný deň lehoty.

5.5. Priame náklady na vrátenie tovaru z dôvodu odstúpenia od zmluvy znáša  spotrebiteľ.

5.6. Spotrebiteľ zodpovedá  iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

5.7. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ  je povinný informovať predávajúceho o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adresu: Starkl Záhradník, s.r.o., Senecká cesta 2553, 900 27 Bernolákovo, e-mail: zahrada@starkl.sk.

5.8. V prípade záujmu môže spotrebiteľ  vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy aj elektronicky prostredníctvom  internetovej stránky starkl.sk predávajúceho použitím formulára v zmysle bodu 5.2.

5.9. Ak spotrebiteľ využije  možnosť odstúpenia od zmluvy v zmysle bodu  5.8. prijatie odstúpenia od zmluvy  predávajúci bezodkladne potvrdí  e-mailom.

5.10. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak  oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy zašle spotrebiteľ preukázateľne najneskôr v deň uplynutia lehoty na 

odstúpenie od zmluvy.


 

Čl. 6 Dôsledky odstúpenia od zmluvy

6.1. Po odstúpení od zmluvy predávajúci vráti spotrebiteľovi   všetky platby, ktoré  uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru  spotrebiteľovi. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak spotrebiteľ zvolil  iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý predávajúci ponúka.

6.2. Platby predávajúci spotrebiteľovi vráti bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia  oznámenia o odstúpení od  zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená  spôsobom, dohodnutým so spotrebiteľom bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

6.3. Platba za zakúpený tovar  bude spotrebiteľovi uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na  adresu predávajúceho, alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr.

Čl. 7  Kúpna cena

7.1. Kúpna cena tovarov ponúkaných predávajúcim prostredníctvom e-obchodu starkl.sk je uvedená vždy pri  každom ponúkanom  tovare.

7.2 Všetky ceny tovaru sú uvádzané s DPH. Cenové akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom tovare  nie je uvedené inak.

7.3. Kúpna cena za tovar dohodnutá v kúpnej zmluve medzi predávajúcim a kupujúcim je uvedená v potvrdení objednávky (ďalej len "kúpna cena").

7.4. Ak je kúpna cena uvedená v potvrdení  objednávky vyššia ako cena za identický tovar uvedená v ponuke e-obchodu v čase odoslania objednávky kupujúcim, predávajúci doručí kupujúcemu elektronickú správu s informáciou o ponuke novej kúpnej ceny v inej výške, ktorá sa považuje za návrh predávajúceho na uzavretie novej kúpnej zmluvy, ktorý musí kupujúci výslovne potvrdiť e-mailom alebo písomne, aby došlo k platnému uzatvoreniu kúpnej zmluvy.

7.5. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu objednaného tovaru vrátane nákladov na jeho doručenie,  v zmysle podmienok uvedených v sekcii dodacie  a platobné podmienky, vopred bankovým prevodom alebo v hotovosti pri osobnom prevzatí  na dohodnutom mieste dodania tovaru.

7.6. V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu pred dodaním tovaru resp. pri  dodaní tovaru,  predávajúci, resp. jeho zástupca je oprávnený odoprieť dodanie tovaru kupujúcemu.  

Čl. 8  Nadobudnutie vlastníctva kupujúcim a prechod nebezpečenstva škody na tovare

8.1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až  zaplatením celej kúpnej ceny vrátane nákladov na doručenie tovaru.

8.2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď kupujúci alebo tretia osoba splnomocnená kupujúcim prevezme tovar od predávajúceho, resp. od jeho zástupcu, povereného doručiť tovar.

Čl. 9 Záverečné ustanovenie

9.1. Práva a povinnosti medzi predávajúcim a spotrebiteľom, neupravené v týchto obchodných podmienkach  sa riadia Občianskym zákonníkom Slovenskej republiky.

9.2. Práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim: fyzickou osobou –podnikateľom, resp.  právnickou osobou, neupravené v týchto obchodných podmienkach, sa riadia Obchodným zákonníkom Slovenskej republiky.

9.3. Prípadné spory medzi predávajúcim a spotrebiteľom je možné riešiť  mimosúdnou cestou. V takomto prípade spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporov, ktorým je  Slovenská obchodná inšpekcia (§ 3 ods.2, písm. a/ zákona č. 391/2015 Z.z.o alternatívnom riešení sporov).

9.4.Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.

9.5. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „návrh“) subjektu alternatívneho riešenia sporov uvedenom v bode 9.3., ak predávajúci na žiadosť podľa bodu  9.4. odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Obsahové náležitosti návrhu na začatie alternatívneho riešenia sporu nájdete tu NÁVRH NA ZAČATIE ALTERNATÍVNEHO RIEŠENIA SPORU.

9.6. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že prípadné spory vyplývajúce z ich zmluvného vzťahu budú  prednostne riešiť dohodou. V prípade, že nedôjde k dohode, pre všetky spory vyplývajúce zo zmluvného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim je rozhodovacia právomoc daná príslušnému všeobecnému súdu v zmysle § 84 a nasl. zákona č. 99/1963 Zb., v platnom znení (Občiansky súdny poriadok).

 

Čl. 10 Ochrana osobných údajov

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

10.1. Spoločnosť Starkl Záhradník, s.r.o. nezhromažďuje žiadne osobné dáta, ktoré by mohli identifikovať špecifickú osobu, okrem prípadov, kedy osoba sama poskytne spoločnosti Starkl Záhradník, s.r.o. tieto dáta dobrovoľne. Takéto dáta môžu byť získané v prípade, keď sa osoba dobrovoľne zaregistruje za účelom využívania služieb internetovej stránky starkl.sk.

10.2.  Predávajúci nevydá údaje kupujúceho tretím osobám, s výnimkou dodávateľov predávajúceho, aj to len tie údaje, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné uskutočnenie dodávky.

10.3. Predávajúci postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi kupujúceho v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, v platnom znení.

10.4. Objednaním tovaru prostredníctvom e-obchodu na internetovej stránke starkl.sk. kupujúci potvrdzuje, že svoje osobné údaje poskytol predávajúcemu dobrovoľne a súhlasí s ich spracúvaním v evidencii predávajúceho, pokiaľ nie sú v rozpore s právnymi predpismi, Súčasne kupujúci súhlasí  so sprístupňovaním a poskytovaním údajov tretím osobám a štátnym inštitúciám za podmienok a v rozsahu ustanovenom príslušnými právnymi predpismi.

10.5. Užívatelia internetovej stránky starkl.sk berú na  vedomie, že osobné údaje, ktoré dobrovoľne poskytnú napr. do diskusných fór, môžu byť použité treťou stranou. Takéto využitie osobných údajov však nemožno kontrolovať a spoločnosť Starkl Záhradník, s.r.o. za túto skutočnosť neponesie žiadnu zodpovednosť.

10.6. Na žiadosť užívateľa podnikne spoločnosť Starkl Záhradník, s.r.o. všetky finančne primerané kroky k odstráneniu všetkých osobných údajov daného užívateľa.

 

Reklamácia

Vážení zákazníci,
tu nájdete všetky dôležité informácie o možnom vzniku nároku na reklamáciu a jeho následnom riešení.

Reklamačný poriadok

Vážení zákazníci, 
tu nájdete všetky dôležité informácie o možnom vzniku nároku na reklamáciu a jeho následnom riešení.

Kvalita rastlinného materiálu je pred odoslaním vždy skontrolovaná našimi skúsenými záhradníkmi. Tovar je veľmi starostlivo zabalený. Po prevzatí by ste mali poskytnúť rastlinám primeranú starostlivosť. Potrebné informácie nájdete v priloženom Návode na pestovanie.

Pri doprave sa môže rastlinný materiál potlačiť, takže nemožno posudzovať jeho vzhľad
v súvislosti s kvalitou. Taktiež treba prihliadať na obdobie kľudu, kedy rastlinám opadávajú listy, avšak koreňový systém je dobre vyvinutý a schopný zabezpečiť ďalší
rast. Ak sa počas transportu balík poškodil, zásielka nie je kompletná, dodaný tovar
je zamenený, prípadne sa rastlinný materiál aj napriek Vašej dobrej starostlivosti neujali, máte
možnosť uplatniť si reklamáciu.

 

A) Úprava všeobecných  podmienok uplatnenia zodpovednosti za vady

Všeobecné podmienky zodpovednosti za vady pri uzatvorení zmluvy o kúpe rastlinného materiálu (ďalej len „tovar“) prostredníctvom internetovej stránky www.starkl.sk   medzi predávajúcim a spotrebiteľom sú upravené  v  zákone č. 40/1964 Zb., v platnom znení  (Občiansky zákonník) a v zákone č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení.

 

B) Reklamačné podmienky

Čl. 1. Záručná doba

1.1. Záručná doba začína  plynúť od prevzatia zakúpeného tovaru  spotrebiteľom, t.j. dňom uvedeným  na daňovom doklade – faktúre.

1.2. Zákonná záručná doba na predávaný  tovar je 24 mesiacov.

1.3. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej bol tovar v reklamačnom konaní.

 

Čl. 2. Zodpovednosť predávajúceho za vady predaného výrobku v záručnej dobe

2.1. Spotrebiteľ je povinný  zakúpený tovar  po prevzatí riadne a dôkladne skontrolovať a prehliadnuť. V prípade zistenia vady  na tovare  je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť túto skutočnosť predávajúcemu. To isté platí aj v prípade,  keď spotrebiteľ zistí  rozpor s objednávkou,  ak je dodaný iný tovar alebo iné množstvo, ako bolo objednané.  

2.2. Po prevzatí   zakúpenej zásielky je potrebné tovar čo najrýchlejšie zasadiť.

2.3. Pred  použitím zakúpeného tovaru  je spotrebiteľ povinný riadne sa oboznámiť s obsahom  dodanej užívateľskej príručky (návod na pestovanie a ošetrovanie). Predávajúci nezodpovedá za vady  tovaru spôsobené jeho  užívaním  v rozpore s návodom na pestovanie a ošetrovanie.

2.4. Po odoslaní reklamácie je vhodné tovar (rastlinný materiál) nechať ešte 3 týždne zasadený - pre možnosť kontroly naším záhradníkom. Pokiaľ si spotrebiteľ želá vrátiť peniaze, zašle spolu s kópiou faktúry  aj reklamovaný tovar.

2.5. Predávajúci nezodpovedá  za vady spôsobené u dodaného tovaru  nesprávnou starostlivosťou či mrazom. Záruka  sa taktiež nevzťahuje na  vady spôsobené vyššou mocou.

2.6. V prípade výskytu vady odstrániteľnej  má spotrebiteľ právo na jej bezplatné odstránenie. Iba v prípade, že by bezplatné odstránenie vady nebolo  úmerné vzhľadom k rozsahu  vady, môže žiadať výmenu tovaru. Pokiaľ by ani tento postup nebol možný, môže kupujúci žiadať primeranú zľavu  z ceny tovaru alebo od zmluvy odstúpiť.

2.7. V prípade  výskytu neodstrániteľnej vady, ktorá nebráni riadnemu užívaniu, môže spotrebiteľ požadovať výmenu tovaru, alebo primeranú zľavu z ceny alebo od zmluvy odstúpiť. V prípade vady neodstrániteľnej, ktorá bráni riadnemu užívaniu, môže spotrebiteľ požadovať výmenu tovaru alebo od zmluvy odstúpiť.

2.8. Rovnaké práva ako pri  neodstrániteľnej vade, náležia spotrebiteľovi aj v prípade, ak ide  o vady odstrániteľné, avšak pre opakované vyskytnutie vady, alebo pre väčší počet vád nie je možné tovar riadne užívať.

2.9. Práva zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe.

 

Čl. 3 Uplatnenie práva zodpovednosti za vady - reklamácia

3.1. Miestom pre uplatnenie reklamácie je spoločnosť Starkl Záhradník  s.r.o.,  Senecká cesta 2553, 900 27 Bernolákovo.  

3.2. Spotrebiteľ môže uplatniť reklamáciu v mieste pre uplatnenie reklamácie u predávajúceho zaslaním tovaru na reklamáciu poštou, či prepravnou službou. V súvislosti s uplatnením reklamácie zakúpeného tovaru predávajúci nepreberá žiadne  zásielky na dobierku alebo na náklady predávajúceho.

3.3. V prípade zaslania tovaru za reklamáciu  je spotrebiteľ povinný preukázať, že vec zakúpil u predajcu zaslaním  kópie  faktúry. Ďalej  je spotrebiteľ povinný v písomnej reklamácii uviesť názov tovaru, počet, dôvod reklamácie,  uviesť voľbu práva zodpovednosti za vady, ktoré uplatňuje, dátum, podpis, adresu, tel. kontakt. Pre urýchlenie komunikácie predávajúci odporúča   zásielku obsahujúcu reklamovaný tovar a sprievodné doklady označiť nápisom “REKLAMÁCIA”.

3.4. V prípade oprávnenej reklamácie má spotrebiteľ právo na náhradu poštovného.

3.5. V prípade neoprávnenej reklamácie  nárok na náhradu svojich nákladov spojených s uplatnením  reklamácie nemá ani spotrebiteľ, ani predávajúci (okrem prípadov  opakovanej bezdôvodnej reklamácie spotrebiteľa, pri ktorej sa dá odvodiť, že z jeho strany sa jednalo o zneužitie práv).

3.6. V prípade zaslania vadného tovaru  na  reklamáciu  spotrebiteľ  zašle reklamovaný tovar vo vhodnom obalovom materiáli, ktorý vyhovuje prepravným požiadavkám dodaného tovaru.

 

Čl. 4 Vybavenie reklamácie

4.1. Reklamácia tovaru, bez ohľadu na spôsob jej vybavenia, musí byť vybavená najneskôr do 30 dní odo dňa jej uplatnenia. Po márnom uplynutí tejto lehoty má  spotrebiteľ  rovnaké práva, ako keby išlo o neodstrániteľnú vadu.  

4.2. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu tovaru  jedným z nasledujúcich zákonom stanovených spôsobov (s ohľadom na charakter predávaného sortimentu) :

  • výmenou výrobku za nový výrobok,
  • vrátením kúpnej ceny výrobku po doručení reklamovaného produktu
  • poskytnutím primeranej zľavy,
  • výzvou na prevzatie plnenia,
  • odôvodnením zamietnutím reklamácie výrobku, uplatnenej do 12 mesiacov od jeho kúpy
  • zamietnutím reklamácie výrobku, uplatnenej po 12 mesiacoch od jeho kúpy

4.3.  O spôsobe vybavenia reklamácie  vydá predávajúci spotrebiteľovi písomné potvrdenie najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia. V prípade vybavenia reklamácie uplatnenej do 12 mesiacov od kúpy tovaru jej odôvodneným zamietnutím  k písomnému vyjadreniu predávajúci priloží aj odborné vyjadrenie oprávnenej osoby.


STARKL - záhradník s.r.o.

PPB Nové Mesto
810 02 Bratislava 12

 


Názov a adresa orgánu dozoru alebo dohľadu, ktorému činnosť poskytovateľa služieb podlieha:

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj 
Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27   
Odbor výkonu dozoru 
tel. č.: 02/ 58272 172; 02/58272 104 
fax č.: 02/ 58272 170

Postup objednávky

Vážení zákazníci,
neviete ako presne vytvoriť objednávku, alebo máte problémy s jej odoslaním? Na tejto stránke nájdete všetky dôležité informácie týkajúce sa objednávky.

Ako objednať

Ak chcete sortiment objednať , vyberte množstvo a kliknite na tlačidlo " Pridať " či symbol košíka 

Rýchla objednávka

Ak poznáte číslo sortimentu ( napr. z tlačeného katalógu ) , môžete objednávať pomocou "Rýchle objednávky".
Do okienka v hornej ľavej časti stránky ( v tmavom pruhu ) napíšte objednávacie číslo sortimentu .
Zvoľte požadované množstvo a kliknite na Enter alebo na symbol košíka s nápisom " Pridať " .

Kontrola košíka

Sortiment vložený do košíka si môžete prekontrolovať v pravom hornom rohu stránky po kliknutí na symbol košíka s červeným polom označujúcim množstvo sortimentu v košíku.

1. krok objednávky - Košík

V košíku môžete editovať sortiment. Kliknutím na symbol " + " pridávate počet kusov konkrétneho sortimentu, kliknutím na symbol " - " počet znížite. Úplne vpravo je symbol " x " pre odstránenie sortimentu z košíka.
Ak máte obsah košíka prekontrolovaný, môžete pristúpiť k ďalšiemu kroku.

2.krok objednávky - Dodacie údaje

Vyplňte políčka pre adresu a kontaktné údaje . Ak bude niektorý údaj vyplnený chybne , budete pri kliknutí na tlačidlo " pokračovať " upozornení výrazným zafarbením chybne vyplneného políčka .
Na vyplnenú emailovú adresu Vám zašleme informáciu v deň expedovania zásielky .
Ak vyplníte číslo mobilu, bude Vám zaslaná prepravcom v deň doručenia zásielky sms notifikácia.
Všetky dáta vyplňujte starostlivo , aby mohla byť zásielka bezpečne doručená.

3.krok objednávky - Súhrn

Na tejto stránke si prekontrolujte Vami vyplnené zákaznícke údaje. Následne môžete "Objednávku odoslať" . V prípade, že Vaša objednávka bola odoslaná, objaví sa Vám stránka s informáciou o odoslaní objednávky .
V prípade, že ste správne uviedli emailovú adresu, obdržíte do niekoľkých minút potvrdenie na email

Problém s objednávkou

Vážení zákazníci,
veľmi sa ospravedlňujeme, ak máte problém s objednaním sortimentu z nášho E-SHOPU. Hoci sú naše stránky navrhnuté pre najmodernejšie technológie a bezbariérový prístup, je možné, že v niektorých starších verziách webových prehliadačov nemusí byť zobrazené celkom v poriadku.

Čo v takom prípade robiť?

Ak Vám nebude náš nákupný košík v E-SHOPE fungovať, zašlite nám, prosím, objednávku prostredníctvom emailu na adresu: zahrada@starkl.sk
Do predmetu napíšte heslo "nefunkčný e-shop".
Vašu objednávku tak bude možné zadať s 5% zľavou platnou pri objednávke v E-SHOPe.

Rovnako, ak nájdete problém v našom E-SHOPe, alebo kdekoľvek na webových stránkach, prosím napíšte nám na vyššie uvedenú adresu.

Veríme, že sa nám na základe Vašich informácií podarí všetky prípadné problémy odstrániť.
Ďakujeme za pochopenie.


Starkl záhradník

 

... :